Αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης εργαζομένων;

blog post sign

Αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης εργαζομένων;

Το ερώτημα που εξετάζεται αφορά τα στοιχεία που πρέπει να διακρίνουν ένα σύστημα αξιολόγησης και τα απαραίτητα προαπαιτούμενα για μια αντικειμενική αξιολόγηση των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις πηγές, ένα δίκαιο, αμερόληπτο και καλά τεκμηριωμένο σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και η αντικειμενικότητα. Ειδικότερα, η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να είναι αξιόπιστη, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να παράγει συνεπή αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου και μεταξύ διαφορετικών αξιολογητών. Η εγκυρότητα, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο η διαδικασία αξιολόγησης μετρά με ακρίβεια αυτό που προορίζεται να μετρήσει. Τέλος, η αντικειμενικότητα απαιτεί η διαδικασία αξιολόγησης να είναι απαλλαγμένη από προσωπικές προκαταλήψεις ή απόψεις και τα κριτήρια αξιολόγησης να είναι σαφή και διαφανή.

Για να διασφαλιστεί η αντικειμενική αξιολόγηση των εργαζομένων, το σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να βασίζεται σε καλά καθορισμένα κριτήρια και πρότυπα που σχετίζονται με την εργασία και έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων τόσο από τους αξιολογητές όσο και από τους αξιολογούμενους υπαλλήλους. Επιπλέον, η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να παρέχει ανατροφοδότηση στους εργαζόμενους, βοηθώντας τους να εντοπίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους και να αναπτύξουν ένα σχέδιο βελτίωσης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να εφαρμόζεται με υποστηρικτικό και εποικοδομητικό τρόπο και όχι με τιμωρητικό ή αυθαίρετο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δίνονται στους εργαζόμενους ευκαιρίες να εκφράσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και ότι η διαδικασία θα πρέπει να θεωρείται ως μέσο προώθησης της ανάπτυξης και της ανάπτυξης παρά ως εργαλείο τιμωρίας ή τερματισμού.

Συνοπτικά, ένα δίκαιο και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστα, έγκυρα και αντικειμενικά κριτήρια που να είναι καλά καθορισμένα και συμφωνημένα εκ των προτέρων τόσο από τους αξιολογητές όσο και από τους εργαζόμενους. Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται με υποστηρικτικό και εποικοδομητικό τρόπο, παρέχοντας ανατροφοδότηση και ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση.

Mavroudis Pavlos