Κλίμακα κοινωνικών δεξιοτήτων στην εργασία

blog post sign

Η κλίμακα κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη μέθοδο αξιολόγησης της απόδοσης, η οποία επιδιώκει να υπερακοντίσει ορισμένα από τα προβλήματα, τα οποία συνδέονται με τις συμβατικές κλίμακες τεχνικών δεξιοτήτων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι προϊστάμενοι βαθμολογούν τους εργαζόμενους καταγράφοντας βασικές πτυχές της απόδοσης τους στις διάφορες θέσεις εργασίας. Από την καταγραφή αυτή διαμορφώνεται μια κλίμακα κοινωνικών δεξιοτήτων για κάθε θέση εργασίας, η οποία ουσιαστικά περιλαμβάνει αφενός τις συμπεριφορές που απαιτούνται για την ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων μιας θέσης εργασίας και μια βαθμολόγηση του τρόπου εκτέλεσης τους αφετέρου.

Συνήθως η κλίμακα περιλαμβάνει διάφορες διαβαθμίσεις (πχ. από το 1ως το 9 με την ένδειξη 1 να αντιστοιχεί σε αρνητική συμπεριφορά και την ένδειξη 9 σε εξαιρετική). Το πόσο διευρυμένη είναι η συγκεκριμένη κλίμακα εξαρτάται από τη φύση και το χαρακτήρα της εργασίας. Στην πράξη οι περισσότερες κλίμακες κοινωνικών δεξιοτήτων περιλαμβάνουν 6 με 9 κατηγορίες. Με τη διαμόρφωση της συγκεκριμένης κλίμακας και την καθιέρωση της στην επιχείρηση ως εργαλείο αξιολόγησης, οι προϊστάμενοι μπορούν να εκτιμούν την συμπεριφορά κάθε εργαζόμενου με βάση ένα αποδεκτό και επιθυμητό πρότυπο.

arrow for blog nobg

Το βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι κάθε συμπεριφορά συνδέεται με ένα συγκεκριμένο καθήκον και μια συγκεκριμένη θέση εργασίας με αποτέλεσμα να είναι και πιο ακριβής συγκριτικά με τις σαφώς πιο αόριστες κατηγορίες που χρησιμοποιούνται στις συμβατικές κλίμακες. Το μειονέκτημα τους ωστόσο είναι ότι η διαμόρφωση και κυρίως η εφαρμογή τους θεωρείται εξαιρετικά δαπανηρό και απαιτητικό από πλευράς χρόνου εγχείρημα.

Κλίμακα κοινωνικών δεξιοτήτων στην εργασία